درخواست آزمایش ادواری

خدمات آزمایشگاه دی کلینیک ولنجک در حوزه تشخیص طبی برای سازمان های محترم شامل انواع خدمات در حوزه چکاپ ها و آزمایشات ادواری کارکنان و خدمات VIP برای مدیران و نیز تست های ورودی و بدو استخدام کارکنان و انجام آزمایشات تشخیص مولکولی و کرونا می باشد. در ادامه، اسامی برخی از سازمان هایی که افتخار همکاری با ایشان را داشته ایم و داریم، ارائه می نماییم.

 

ارسال درخواست