مدارک مورد نیاز بیمه ها

مدارک تمامی بیمه ها

کارت ملی یا شناسنامه
کپی صفحه اول دفترچه بیمه
اصل نسخه

مدارک بانک مسکن

لطفا حتما معرفی نامه همراه داشته باشید

آتیه سازان بازنشستگان

دختر و پسر بالای ۱۵ سال

اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن

پسر بین ۲۲ تا ۲۶ سال

گواهی اشتغال به تحصیل، کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه

بیمه شده اصلی، همسر و شاغلین

کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه